ul. Piłsudskiego 24 lok. 4, 19-200 Grajewo |  tel. 512 153 716  | agrozyskowski@gmail.com
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie
 • Wnioski i biznesplany
  Wnioski i biznesplany

  PROW 2014-2020

 • Wnioski i plany
  Wnioski i plany

  rolnośrodowiskowe PRŚK, RE

 • Ekspertyzy przyrodnicze
  Ekspertyzy przyrodnicze

  Ekspertyzy botaniczne i ornitologiczne

Garść informacji na temat warunków wdrożenia pakietów 4. i 5.

 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, to pakiety wchodzące w skład Działania Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego w ramach PROW 2014-2020, w skrócie nazywane pakietami przyrodniczymi. Ich celem jest przywracanie lub utrzymanie ekstensywnego i tradycyjnego użytkowania łąk i pastwisk, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie zanikowi cennych siedlisk przyrodniczych. Polepszają się także warunki gniazdowania gatunków ptaków, cennych w skali całej Europy, którym grozi wyginięcie przez utratę ich naturalnych miejsc gniazdowania i żerowania. Beneficjent Działania, który zdecyduje się na realizację wariantów w ramach tych pakietów otrzymuje wsparcie finansowe określane jako dopłaty rolnośrodowiskowe, dodatkowo do dopłat obszarowych. 

Rolnik lub zarządca gruntów, który chce wdrażać wspomniane wyżej pakiety musi posiadać trwałe użytki zielone (TUZ) lub obszary przyrodnicze. Podstawowym warunkiem jest także występowanie na tych terenach określonych siedlisk przyrodniczych i siedlisk lęgowych ptaków, które spisane są w warianty wymienione w poniższej tabeli: 

Pakiet

Wariant

Stawka płatności

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1276 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1043 zł/ha

4.3. Murawy

1300 zł/ha

4.4 Półnaturalne łąki wilgotne

911 zł/ha

4.5 Półnaturalne łąki świeże

1083 zł/ha

4.6. Torfowiska

4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

600 zł/ha

4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające

1206 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)

600 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:

4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

890 zł/ha

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

1199 zł/ha

4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego

1070 zł/ha

4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

642 zł/ha

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1276 zł/ha

5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1043 zł/ha

5.3. Murawy

1300 zł/ha

5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

911 zł/ha

5.5. Półnaturalne łąki świeże

1083 zł/ha

5.6. Torfowiska

5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

600 zł/ha

5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające

1206 zł/ha

Ponadto beneficjent musi posiadać dokumentację przyrodniczą ornitologiczną (ptasią) lub botaniczną (siedliskową) zwaną ekspertyzą przyrodniczą, sporządzoną przez eksperta przyrodniczego posiadajęcego stosowne uprawnienia. 

Kim jest ekspert przyrodniczy i czym jest opracowywana przez niego dokumentacja przyrodnicza?
Ekspert przyrodniczy (ornitolog, botanik lub ornitolog i botanik w jednej osobie) musi być wpisany na listę ekspertów prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Aby znaleźć się na takiej liście musi ukończyć stosowne szkolenia i posiadać odpowiednie uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczych. Z kolei ekspertyza to dokument przygotowany przez eksperta po wcześniej przeprowadzonej przez niego inwentaryzacji terenowej. Jeżeli ekspert w terenie określi występowanie siedliska przyrodniczego kwalifikującego się do wariantów 4.1. - 4.6.2. oraz 5.1. - 5.6.2. opracowuje dokumentację botaniczną. Z kolei, jeżeli na trwałym użytku zielonym (TUZ) znajdującym się na obszarze Natura 2000 stwierdzi występowanie siedliska lęgowego gatunktów ptaków z wariantów wymienionych w powyższej tabeli, przygotowuje dokumentację ornitologiczną. Jedynie wariant 4.7. jest wyłączony z konieczności posiadania przez beneficjenta dokumentacji przyrodniczej.

Ekspert przyrodniczy musi współpracować z doradcą rolnośrodowiskowym przy tworzeniu szczegółowej części planu rolnośrodowiskowego również potrzebnego do tego aby móc przystąpić do realizacji pakietow i wariantów. Taka współpraca jest określona Rozporządzeniem Rolno-Środowiskowo-Klimatycznym. Dlatego ważne jest aby przebiegała płynnie i bez zakłóceń. W naszej firmie pracują zarówno ekspert przyrodniczy jak i doradca rolnośrodowiskowy. Dlatego daje to Państwu gwarancję, że dokumenty, które są przygotowywane w naszej firmie będą wykonane poprawnie i rzetelnie. 

Zapraszamy do współpracy. Do zobaczenia!

Zespół AgroDoradztwa